VETERAN CAR CLUB
ČESKÁ LÍPA 
aKTUALIZACE

Testace v roce 2024

Od 1.9.2023 je postup testování následující:


Vozidla s SPZ se posuzují na historickou původnost s platností 5let. Vozidlo jezdí na STK s platností 2 roky, motocykl 4 roky. Po předložení Testace na STK se vozidlo testuje dle zvláštního prováděcího předpisu podle roku výroby vozidla.
Vozidla s historickou ZRZ se posuzují na historickou původnost s platností 5let. Vozidlo jezdí na STK s platností 5 let od provedení testování.


Informace o testacích

Hromadné testování vozidlel probíhá každý rok zpravidla první neděli v dubnu v České Lípě. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách a oznámeno na členské schůzi. Termín pro předání podkladů a žádostí vždy do konce února je nutno dodržet, aby mohly být podklady zpracovány a připraveny k pravidelnému termínu testování.

Individuální testování lze zajistit v průběhu celého roku. V takovém případě se žadatel dostaví s vozidlem v dohodnutém termínu na určené místo. Při individuálních testacích může být požadována náhrada na cestovní výlohy členů KTK a KLTK.

Předběžná prohlídka - V rámci předcházení nedorozumění při závěrečném hodnocení doporučujeme domluvit si předběžnou prohlídku vozidla s některým z členů naší KLTK. Při této prohlídce by měl být majitel upozorněn na nedostatky, které je nutné před vlastním testováním odstranit. Tato prohlídka je pouze doporučená.

Varianta 1. majitel přistaví vozidlo na předem domluvené místo kde se prohlídka uskuteční. Předpokládaná místa: Česká Lípa, Varnsdorf, Rumburk, Kamenický Šenov, dále po dohodě.

Varianta 2. majitel se domluví s naší KLTK na prohlídce vozidla v místě parkování a prohlídku provede na domluveném místě některý z členů naší KLTK. Cestovní náklady komisaře hradí žadatel.  

U rozměrných vozidel, především nákladních automobilů, autobusů nebo těžké vojenské techniky je možné po dohodě provést celé testování v místě parkování vozidla na náklady žadatele.   

 Vysvětlivky:

HV – Historické vozidlo

KLTK – Klubová testovací komise

KTK – Krajská testovací komise

RZ – Registrační značka

ZRZ – Zvláštní registrační značka (registrační značka pro historická vozidla)

PHV – Průkaz historického vozidla

AKHV – Asociace klubů historických vozidel

AVCC –Asociace Veterán car Clubů

FKHV – Federace klubů historických vozidel 

 Co potřebujete?

 1) Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Jedná se o vozidla, která byla v minulosti odhlášená (zrušená), propadla v polopřevodu, nebo depozitu. Dále vozidla zkompletovaná z více vozidel stejného typu a jsou stará nejméně 30 let. 

 1.1) Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla.

 1.2) Posouzení technického stavu vozidla

Provádí STK podle zvláštního prováděcího předpisu dle ruku výroby vozidla na základě protokolu o
testování na historickou původnost.

 1.3) Vydání zvláštní registrační značky a Průkazu historického vozidla

Na základě kladného testování KLTK, PK a STK si žadatel požádá o vydání ZRZ u jakéhokoliv krajského registru vozidel. V každém kraji je pouze jeden Odbor dopravy pověřený vydáváním dokladů k historickým vozidlům.

 2) Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Jedná se o vozidla minimálně 30 let stará, která jsou zaregistrována na běžných registračních značkách /RZ/, s platnou STK, která už nemají být využívaná pro běžný provoz ale pouze jako vozidla historická.

 2.1) Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla.

Před žádostí o testování věnujte pozornost těmto bodům!
1. není vozidlo vedeno v registru vozidel? Jestli-že ano, nelze vozidlo registrovat na ZRZ.
2. nebylo vozidlo v minulosti ekologicky zlikvidováno? Pokud ano, vozidlo fyzicky neexistuje a v tom případě nelze toto vozidlo testovat.

Změna postupu měření emisí pro historická vozidla

 V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:

 Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup:

 Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění fotodokumentace

1. identifikace vozidla ad a) a 

2. vizuální kontrola ad b).

 Při zadávání vozidla do IS TP se vybere jako základní palivo „směs“ a emisní systém „neřízený“. Do poznámky záznamníku závad vozidla a do protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností.". Historickou původnost je vedle zápisu v technickém průkazu možné prokázat též doložením dokladu o historické původnosti (klubová testace, příp. průkaz FIVA) nebo zápisem v IS TP.

 Informace jsou uvedeny v metodickém postupu měření emisí vozidel na str. 9.

(zdroj: FKHV)

Klubová testační komise KLTK 08-02

Předseda:

Jan Čechura

tel. 723 023 799,  veteranicl-kltk@seznam.cz

Členové:

Vladimír Valenta

František Bělík

Petr Ramisch

Martin Němec

Kontakt:

Klubová testovací komise: veteranicl-kltk@seznam.cz
Stránky klubu: https://www.vcc-ceskalipa.cz/
Stránky pro testování historických vozidel: https://www.testovanihv.cz/
Stránky pro stažení dokumentů k testování: https://www.vcc-ceskalipa.cz/testace/
Stránky FKHV - Národní autority pro testování vozidel na historickou původnost pro ČR: https://www.fkhv.cz/o-nas/

Dokumenty ke stažení

Testace_HV_2023.pdf